ایجاد حساب کاربری و ثبت نام در دوره (ویژه مسئولین آموزش)