رادیوگرافی RT – سطح ۱ و ۲

بخشی از دوره:

رادیوگرافی RT – سطح ۱ و ۲:

یکی از تست های غیرمخرب یا NDT برای جوش، تست رادیوگرافی می باشد که وجود و شکل عیوب ماکروسکوپیک یا سایر ناپیوستگی ها را در جوش نشان می دهد. در این روش از قابلیت نفوذ پرتوهای ایکس(X-ray) یا گاما در اجسام استفاده می شود و تلاش شده است تا انواع روشها و تکنیکهای رادیوگرافی به صورت مبسوط توضیح داده شود.

کد دوره

۲۷۴۰۹

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آزمایش رادیوگرافی (تئوری):

۲:۳۲:۵۵

سیلابس دوره

بسته آموزشی آزمایش رادیوگرافی (تئوری):
فصل اول: مزایا و محدودیت ها
فصل دوم: خصوصیات اصلی ذرات تشکیل دهنده ایزوتوپ ها
فصل سوم: انواع پرتوها یا اشعه ها
فصل چهارم: یونیزاسیون
فصل پنجم: اثرات بیولوژیکی پرتوها
فصل ششم: لایه نیمه کننده- مثال
فصل هفتم: تجهیزات اندازه گیری پرتوها
فصل هشتم: تجهیزات اندازه گیری پرتوها- مثال
فصل نهم: تجهیزات رادیوگرافی برای منابع گاما
بسته آموزشی آزمایش رادیوگرافی (تئوری ۲):
فصل دهم: تجهیزات رادیوگرافی برای مولدهای X
فصل یازدهم: مولدهای اشعه ایکس با انرژی بالا
فصل دوازدهم: اصول اساسی در رادیوگرافی
فصل سیزدهم: کیفیت تصویر رد رادیوگرافی
فصل چهاردهم: کنترل حساسیت تصویر فیلم رادیوگرافی
فصل پانزدهم: فیلم های رادیوگرافی صنعتی
فصل شانزدهم: ظهور و ثبوت فیلم رادیوگرافی
فصل هفدهم: تکنیک های انجام رادیوگرافی
فصل هجدهم: محاسبه مقدار عدم وضوح هندسی و حساسیت در تکنیک های مختلف
بسته آموزشی آزمایش رادیوگرافی (تئوری ۳):
فصل نوزدهم: محاسبه زمان تابش با چشمه گاما
فصل بیستم: محاسبه و تعیین محدوده های پرتونگاری
فصل بیست و یکم: مسئولین و گواهینامه ها
فصل بیست و دوم: استاندارد رادیوگرافی صنعتی API1104-pipeline
فصل بیست و سوم: استاندارد رادیوگرافی صنعتی ASMesec VIIIDivision 1
فصل بیست و چهارم:  استاندارد رادیوگرافی صنعتی ASMesec VIIIDivision 2
فصل بیست و پنجم:  استاندارد رادیوگرافی صنعتی ASMesec .V
فصل بیست و ششم:  استاندارد رادیوگرافی صنعتی ASMesec .IX
فصل بیست و هفتم: استاندارد رادیوگرافی صنعتیASMesec .B31.3
بسته آموزشی آزمایش رادیوگرافی (عملی):
فصل اول: مراحل آماده سازی فیلم های رادیوگرافی
فصل دوم: کار عملی پرتونگاری با اشعه گاما
فصل سوم: دوربین گاما، متعلقات آن و نحوه اتصال آنها
فصل چهارم: پوشش و تجهیزات ایمن پرتونگار
فصل پنجم: تجهیزات و ابزار مورد نیاز در رادیوگرافی
فصل ششم: تکنیک های رادیوگرافی – پانورامیک
فصل هفتم: تکنیک های رادیوگرافی DWSI
فصل هشتم: تکنیک های رادیوگرافی DWDI
فصل نهم: تکنیک های رادیوگرافی SUPER Impose
فصل دهم: مراحل ظهور و ثبوت فیلم های رادیوگرافی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.