آشنایی با کالیبراسیون عمومی:

در محتوای الکترونیکی کالیبراسیون عمومی ابتدا خصوصیت های تجهیزات اندازه گیری سپس عوامل مهم در محاسبه عدم قطعیت شامل خطاهای سیستماتیک و خطاهای تصادفی بطوری که هرکدام از خطاهای ذکر شده دارای عوامل مختلفی می باشد. در قسمت بعد کالیبراسیون ، شرایط اجرای کالیبراسیون، شرایط محیطی آزمایشگاه کالیبراسیون، فاصله زمانی کالیبراسیون و مواردی که باید در گزارش کالیبراسیون ذکر گردد مورد بحث قرار گرفته است.

کد دوره

۴۱۰۰۰

مدت زمان دوره

بسته آموزشی کالیبراسیون دما: ۲:۳۱:۵۵

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی کالیبراسیون عمومی:
  • فصل اول: خصوصیت اندازه گیرها
  • فصل دوم: کالیبراسیون
  • فصل سوم: خطا
  • فصل چهارم: عدم قطعیت
  • فصل پنجم: محاسبه عدم قطعیت
  • فصل ششم: گزارش کالیبراسیون

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.