کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار

آشنایی با کالیبراسیون فشار:

در محتوای الکترونیکی کالیبراسیون فشار انواع تجهیزات اندازه گیری فشار شامل گیج، ترانسمیترها و سوئیچ های فشار مورد بحث قرار گرفته شده است. در قسمت بعد انواع کالیبراتورهای فشار شامل Dead Weight Tester و هند پمپ های مختلف و روش کالیبراسیون و محاسبه عدم قطعیت در تجهیزات ابزاردقیقی بر اساس استاندارد صنایع دفاعی ایران DKD مورد بررسی قرار گرفته است.لاتزم به ذکر است روش تنظیبم ترانسمیترها ی فشار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

کد دوره

۴۱۰۱۰

مدت زمان دوره

بسته آموزشی کالیبراسیون فشار: ۲:۴۷:۳۱

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی کالیبراسیون فشار:
  • فصل اول:کالیبراتورها
  • فصل دوم: تجهیزات ا
  • بزاردقیق فشار
  • فصل سوم: محاسبه عدم قطعیت در سوئیچ های فشار
  • فصل چهارم: ترانسمیتر فشار

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.