دوره آشنایی با شیرهایی صنعتی:

به طور کلی در صنعت از تجهیزاتی بنام شیرهای صنعتی به منظور کنترل جریان (به طور مستقیم و غیر مستقیم توانایی کنترل دما و فشار و دبی و…را دارند) و ایمنی ( به منظور تخلیه سیال و ایمنی تجهیزات) که هرکدام ساختار و کاربردهای مختلفی دارند، استفاده می شود.

کد دوره

۵۱۰۲۴

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با شیرهایی صنعتی: ۱:۵۶:۰۴

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی آشنایی با شیرهایی صنعتی:
 • فصل اول:مقدمه
 • فصل دوم: اجزاء اصلی
 • فصل سوم: جنس
 • فصل چهارم: شیردروازه ای
 • فصل پنجم: شیرکروی
 • فصل ششم: شیر سماوری
 • فصل هفتم: شیر توپی
 • فصل هشتم: شیر پروانه ای
 • فصل نهم: شیر دیافراگمی
 • فصل دهم: شیر یکطرفه
 • فصل یازدهم: شیر اطمینان و ایمنی
 • فصل دوازدهم: محرک ها
 • فصل سیزدهم: منحنی واکنش شیر
 • فصل چهاردهم: پدیده های مهم
 • فصل پانزدهم: ملاحظات ارسال شیر به تعمیرات
 • فصل شانزدهم: ایمنی و نکات مهم حین بهره برداری
 • فصل هفدهم: عیوب و نحوه تشخیص

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.