اصول سازمان دهی محیط کار با نگرش ۵S

دوره آموزشی آراستگی محیط کار:

بعداز جنگ جهانی دوم، سیستمی تحت عنوان ۵S، در ژاپن مطرح گردید. ۵S سیستمی برای بهسازی و آراستگی در محیط کار می باشد و همچنین سیستمی است برای دستیابی به کیفیت عالی در محیط کاری، به عبارت دقیق تر می توان گفت، ۵S فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در یک سازمان بکارگرفته می شود. وجه تسمیه آن پنج کلمه ژاپنی Seiri, Seiton, Seiketso, Shitsuke, Seiso است و هدف آن بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتلاف وقت می باشد.در این دوره آموزشی شما با تعریف مراحل پنجگانه این نظام و اجرای آن در محیط کار آشنا می شوید.

کد دوره

۹۰۳۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی مدیریت آراستگی: ۳:۰۹:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی ۵S:
  • درس یک: تفکیک، تعمیریا تعویض
  • درس دو: مرتب سازی
  • درس سه: پاکیزه سازی
  • درس چهار: استانداردسازی
  • درس پنجم: انضباط و فرهنگ سازی
  • درس ششم: ارزیابی
  • درس هفتم: ضرورت استفاده از سیستم های نوین
  • درس هشتم: چگونگی استقرار و اجرای سیستم
  • درس نهم: نگاهی بر ۵S

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.