دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاه:

کارکرد درست واحدهای عملیاتی و در نهایت تولید فرآورده های مورد نظر طبق مشخصه بندی های مصوب دارای اهمیت بالایی است و بدین منظور وجود ازمایشگاهی دقیق همراه با نتایج قابل استناد از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این دوره آموزشی، آشنایی با واحد آزمایشگاه پالایشگاه گاز و وظایف کارکنان آن می باشد.

کد دوره

۶۵۰۰۳

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با آموزشگاه: ۱:۱۴:۱۲

مسیر دسترسی به دوره

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی آشنایی با آموزشگاه:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: واحدهای عملیاتی
  • فصل سوم: واحد آب، برق، بخار
  • فصل چهارم: واحدهای جانبی
  • فصل پنجم: جدول آزمایشات واحدهای پالایشگاه های گاز

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.