بازرسی فنی با استفاه از ذرات مغناطیسی – MT – سطح ۱ و ۲

بازرسی فنی با استفاه از ذرات مغناطیسی – MT – سطح ۱ و ۲

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

تست ذرات مغناطیسی (MT) یکی از روش های NDT جهت تشخیص ترک و دیگر ناپیوستگی ها سطحی و زیر سطحی در مواد فرومغناطیس می باشد. در این روش حداکثر حساسیت تست کاسته می شود. این دوره آموزشی توسط اداره آموزش و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی گاز جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان شرکت تولید و بر روی سامانه قرار گرفته است.

کد دوره

۲۷۴۰۳

مدت زمان دوره

بسته دوره آموزشی آشنایی با تست ذرات  مغناطیسی(MT): 4:15:27

سیلابس دوره

  • بسته دوره آموزشی آشنایی با تست ذرات  مغناطیسی(MT):
  • فصل اول: اصول و مفاهیم تست تست ذرات مغناطیسی
  • فصل دوم: تجهیزات مورد استفاده
  • فصل سوم: انواع جریان
  • فصل چهارم: نفوذ پذیری میدان
  • فصل پنجم: میدان نما و مغناطیس زدایی
  • فصل ششم:تکنیک های تست ذرات مغناطیسی
  • فصل هفتم: استاندارد
  • فصل هشتم: تست ذرات مغناطیسی(بخش عملی)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی