سیستم های اندازه گیری جریان سیال

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

در مبحث انتقال و توزیع گاز طبیعی، مادامی که میزان انرژی فسیلی گاز، از نقطه نظر کاربردی حائز اهمیت باشد علاوه بر تجهیزات اندازه گیری حجم گاز، اندازه گیری مستمر ارزش حرارتی آن نیز ضروری به نظر می رسد. در این دوره آموزشی بر مبنای جریان سیالات، انواع کنتورها و تعمیر و نگهداری آنها پرداخته شده است.

کد دوره

۸۳۸۱۹

مدت زمان دوره

۲ ساعت

سیلابس دوره

۱٫ فصل اول: جریان سیالات
۱-۱ سیالات
۱-۲ مفاهیم جریان سیال(سینماتیک)
۲٫ فصل دوم: گازها
۲-۱ مشخصات گازها
۲-۲ قوانین گازها
۲-۳ گاز طبیعی
۳٫ فصل سوم: اندازه گیری جریان گاز
۳-۱ انواع سیستم‌های اندازه گیری گاز
۳-۲ انواع روش‌های اندازه گیری جریان گاز
۳-۳ شرایط پایه محاسبه حجم گاز
۳-۴ ضرایب تبدیل
۴٫ فصل چهارم: کنتور توربینی
۴-۱ اصول کارکرد و محاسبات
۴-۲ ساختمان کنتور – قطعات اصلی
۴-۳ ساختمان کنتور – نوسان سازها
۴-۴ بازرسی و تعمیرات
۴-۵ کالیبراسیون
۵٫ فصل پنجم: کنتور التراسونیک
۵-۱ اصول کارکرد
۵-۲ استانداردها و اطلاعات فنی
۵-۳ ساختمان کنتور
۵-۴ نصب و تعمیرات
۶٫ فصل ششم: اریفیس میتر
۶-۱ تاریخچه
۶-۲ اساس کارکرد و محاسبات
۶-۳ ساختمان
۶-۴ دامنه اندازه گیری اریفیس میتر ها
۶-۵ بهره برداری و تعمیرات
۷٫ فصل هفتم: جریان سنج‌های جرمی
۸٫ فصل هشتم: تصحیح کننده‌ها
۸-۱ انواع تصحیح کننده ها
۸-۲ دسته بندی تصحیح کننده‌ها
۸-۳تصحیح کننده مکانیکی رومباخ مدل RVC
۸-۴ تصحیح کننده الکترونیک الستر مدل ۸۸EK
۸-۵ تصحیح کننده الکترونیک الستر مدل EK260

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.