حفاظت کاتدی مقدماتی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

صدمات ناشی از خوردگی فلز در سطوح آندی، خسارت جبران ناپذیری را در حوزه کاربردی به جای می گذارد، لذا جلوگیری و کنترل این پدیده امروزه یکی از وظایف مهم واحدهای مهندسی محسوب می گردد. در این راستا روش های متعددی مورد توجه قرارگرفته است که در این دوره آموزشی با نگاهی عملیاتی، روش حفاظت کاتدیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

کد دوره

۲۷۶۳۱

مدت زمان دوره

۳ ساعت

سیلابس دوره

۱٫فصل اول: مقدمه ای بر کنترل خوردگی
۲٫فصل دوم: تاریخچه و اصول پایه
۳٫فصل سوم: انواع سیستم های حفاظت کاتدیک
۳-۱ روش آندهای فدا شونده
۳-۲ روش تزریق جریانی
۴٫ فصل چهارم: معیارهای حفاظت کاتدیک
۴-۱ معیارهای حفاظت کاتدیک
۴-۲ حداقل ولتاژ حفاظتی
۵٫ فصل پنجم: بسترهای آندی
۵-۱ بسترهای آندی
۵-۲ انواع آند به تفکیک روش های حفاظتی
۶٫ فصل ششم : تاسیسات اعمال جریان
۶-۱یکسو کننده ها
۷٫ فصل هفتم: ملزومات طراحی
۷-۱ ملزومات طراحی
۷-۲ تعیین مقاومت های مسیر
۸٫ فصل هشتم: طراحی
۸-۱ طراحی
۸-۲ ایستگاه های حفاظت کاتدیک تزریق جریانی
۹٫ فصل نهم : بررسی های دوره ای
۹-۱ بررسی های دوره ای
۹-۲ ایستگاه های حفاظت کاتدیک تزریق جریانی
۱۰٫فصل دهم : عیب یابی ایستگاه
۱۱٫ فصل یازدهم : تجهیزات اندازه گیری
۱۲٫ فصل دوازدهم : روش های ارزیابی پوشش

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.