اصول و مفاهیم خوردگی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

ناپایداری و انرژی محبوس در سازه های فلزی مبنای مطالعاتی است که امروزه تحت عنوان اصل خوردگی فلزات شناخته می شود که نیازمند طرح مباحث بنیادی در علوم پایه و ساختار اتمی مواد می باشد.در این دوره به ماهیت الکتروشیمی مواد و برهم کنش آنها، مبانی خوردگی در خطوط انتقال و توزیع گاز طبیعی، انواع خوردگی و روش های جلوگیری از آن پرداخته شده است.

کد دوره

۲۷۶۰۱

مدت زمان دوره

۲ ساعت

سیلابس دوره

۱٫ فصل اول: مقدمه ای بر خوردگی
۱-۱٫ کلیات
۱-۲٫ طبعات اقتصادی
۲٫ فصل دوم: بار و جریان الکتریکی، مقاومت و اختلاف پتانسیل
۳٫ فصل سوم: خواص فلزات
۴٫ فصل چهارم: انرژی نهفته
۴-۱٫ انرژی آزاد
۴-۲٫ متالورژی (نقش آن بر سطح انرژی فلزات)
۴-۳٫ نواقص بلوری (نقش آن بر سطح انرژی فلزات)
۴-۴٫ اندازه گیری انرژی آزاد
۴-۵٫ الکترود مرجع
۵٫ فصل پنجم: پیل و الکتروشیمی
۵-۱٫ پیل وشبیه سازی خوردگی فلز
۵-۲٫ اکسیداسیون و احیا
۶٫فصل ششم: انواع پیل
۶-۱٫ پیل با الکترودهای همنام
۶-۲٫ پیل با الکترودهای غیر همنام
۷٫فصل هفتم: پلاریزاسیون
۸٫فصل هشتم: لوله های مدفون و مدار خوردگی
۸-۱٫ لوله ،خاک و رطوبت
۸-۲٫ تشکیل مدار خوردگی لوله های مدفون
۹٫فصل نهم: خوردگی یکنواخت
۱۰٫فصل دهم: خوردگی یکنواخت
۱۱٫فصل یازدهم: خوردگی حفره ای
۱۲٫فصل دوازدهم: ترک خوردگی
۱۲-۱٫ خوردگی تنشی
۱۲-۲٫ خوردگی مرز دانه ای
۱۳٫فصل سیزدهم: انتخاب بهینه مواد
۱۴٫فصل چهاردهم: استفاده از رنگ وپوشش
۱۵٫فصل پانزدهم: حفاظت کاتدیک
۱۶٫فصل شانزدهم: حفاظت آندیک
۱۷٫فصل هفدهم: کاهش خورندگی محیط

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.