شیرهای اطمینان – مبانی، تعمیر و نگهداری

شیرهای اطمینان – مبانی، تعمیر و نگهداری

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

به منظور بالا بردن قابلیت اطمینان در تمامی سیستم تعدیل فشاراعم از رگلاتورهای گاز مشترکین و ایستگاه ها وجود یک سیستم ایمنی ضروری است. بر طبق استاندارد، سیستم های ایمنی باید به گونه ای طراحی شوند تا در صورت بروز اشکال در سیستم های کنترل فشار، فشار خروجی را در محدوده فشار مجاز و قانونی پایین دست حفظ نماید. در این دوره آموزشی، مبانی ایمنی در ایستگاه ها ساختمان و طرز عملکرد و تعمیر و نگهداری شیر اطمینان پرداخته شده است.

کد دوره

IG9606

مدت زمان دوره

۳ ساعت

سیلابس دوره

۱٫فصل اول: تاریخچه
۲٫فصل دوم: تعاریف و اصطلاحات
۲-۲ واژه های کاربردی در شیر اطمینان
۳٫فصل سوم: سیستمهای ایمنی فشار
۳-۱ ایمنی در استاندارد های ایستگاه
۳-۲ الزامات انواع تجهیزات ایمنی در ایستگاهها
۴٫فصل چهارم: ظرفیت تخلیه شیرهای اطمینان
۵٫فصل پنجم: انواع شیرهای اطمینان
۶٫فصل ششم: شیرهای اطمینان وزنه ای
۷٫فصل هفتم: شیرهای اطمینان فنری
۷-۱ شیرهای اطمینان معمولی
۷-۲ شیرهای اطمینان بالانسی
۸٫فصل هشتم: شیرهای اطمینان پایلوت دار۸-۱ ساختمان
۸-۲ عملکرد
۸-۳ انواع پایلوت
۹٫فصل نهم: شیر اطمینان Crosby مدل JPV
۹-۱ معرفی
۹-۲ ساختمان شیر
۹-۳ قطعات پایلوت
۹-۴ نحوه عملکرد
۹-۵ تعمیرات
۱۰٫ فصل دهم: شیر اطمینان Crosby مدل JPVM
۱۰-۱ معرفی
۱۰-۲ اجزا و قطعات شیر
۱۰-۳ اجزا و قطعات پایلوت
۱۰-۴ نحوه عملکرد
۱۰-۵ بهره برداری
۱۱٫فصل یازدهم: شیراطمینان NAKAKITA
۱۱-۱ معرفی
۱۱-۲ ساختمان شیر
۱۱-۳ نحوه عملکرد
۱۱-۴ بهره برداری

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.