شیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

به منظور حفظ ایمنی در سیستم های تقلیل فشار در زمان افزایش و یا کاهش فشار در پایین دست، تجهیزاتی به نام شیرهای قطع فشار تعبیه می شوند. این شیرها در شرایط عادی بهره برداری باز بوده و هنگامی که فشار عبوری از آنها از فشار تنظیمشان تجاوز نمایند بصورت کاملا بسته در می آیند. در این دوره آموزشی به مبانی شیرهای قطع فشار، انواع شیرهای قطع فشار و تعمیر و نگهداری آنها پرداخته شده است.

کد دوره

۴۱۰۸۱

مدت زمان دوره

۲ ساعت

سیلابس دوره

۱ .فصل اول: ایمنی در ایستگاه ها
۱-۱ تعاریف و اصطلاحات در استانداردها
۱-۲ انواع سیستم های ایمنی فشار در استانداردهای ایستگاه ها
۱-۳ شرایط انتخاب تجهیزات ایمنی فشار
۱-۴ تعداد تجهیزات ایمنی در ایستگاه ها
۱-۵ چیدمان تجهیزات ایمنی در ایستگاه ها
۲٫ فصل دوم: استاندارد شیرهای قطع فشار
۲-۱ استاندارد شیرهای قطع فشار
۲-۲ دسته بندی انواع شیرهای قطع فشار
۳٫ فصل سوم: عمل کننده های پنوماتیک
۳-۱ عمل کننده های پنوماتیک
۳-۲ شیرهای کشویی
۳-۳ علائم و نقشه ها
۴٫ فصل چهارم: استاندارد قطعات شیرهای قطع فشار
۵٫ فصل پنجم: ساختمان و عملکرد شیرهای Slam Shut
۵-۱ ساختمان Slam Shut off Valve
۵-۲ نحوه عملکرد Slam Shut off valve
۶٫ فصل ششم: ساختمان و عملکرد شیرهای Cut Off
۶-۱ ساختمان Cut Off Valve
۶-۲ نحوه عملکرد شیرهای Cut Off
۷٫ فصل هفتم: شیر قطع فشار مکانیکی Francel
۷-۱ مقدمه
۷-۲ ساختمان
۷-۳ عملکرد
۷-۴ بهره برداری
۸٫ فصل هشتم: شیر قطع فشار مکانیکی Rombach
۸-۱ مقدمه
۸-۲ ساختمان
۸-۳ عملکرد
۸-۴ بهره برداری
۹٫ فصل نهم: شیر فطع فشار پنوماتیکی IGA
۹-۲ ساختمان
۹-۳ عملکرد
۹-۴ بهره برداری
۱۰٫ فصل دهم: شیر قطع فشار پنوماتیکی Fiorentini
۱۰-۱ مقدمه
۱۰-۲ ساختمان
۱۰-۳ عملکرد
۱۰-۴ بهره برداری

استاد دوره

شرکت ملی گاز (مجموعه مدرسین)

محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.