اصول عایقکاری و شناخت تجهیزات آن

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

استفاده از خطوط لوله یکی از ایمن ترین و ارزان ترین روش های حمل و نقل مواد سوختنی و محصولات نفتی به شمار می آید. تاثیر عوامل مختلف و ت