دوره آموزشی آشنایی با مجوز کار (بخش الف و ب):

در مراکز صنعتی از جمله مجتمع های پتروشیمی، به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار،تداخل کارها با یکدیگر، حصول اطمینان از رعایت اقدامات احتیاطی و ایمنی و … لازم است فعالیت‌ها بر اساس الگویی استاندارد و از پیش تعیین شده، تعریف شود. به این منظور سیستم و رویه‌ای به نام پروانه کار یا پرمیت ایجاد شده تا بر اساس آن یک فرد یا یک مجموعه اجازه انجام برخی از کارها از جمله کارهای تعمیراتی را دریافت نماید.

کد دوره

۲۱۴۲۶

مدت زمان دوره

بسته آموزشی بخش الف: ۱:۲۱:۳۹

بسته آموزشی بخش ب: ۱:۴۳:۵۱

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی بخش الف:
 •  مقدمه
 • تعاریف
 • اهداف سیستم صدور پروانه کار
 • انواع پروانه های کار و کاربردهای آنها
 • شرح کار و مشخصات محل و ساعت کار
 • مقررات صدور پروانه کار گرم
 • مقررات صدور پروانه کار سرد
 • مقررات صدور پروانه کار ورود به فضای بسته مقررات صدور پروانه کار حفاری
 • مقررات صدور پروانه پرتونگاری
 • مقررات صدور پروانه کار برقی
 • آزمایش گاز
 • وسایل استحفاظی مورد نیاز
 • توصیه های لازم
 • تایید و امضا
 • تمدید و شرایط تمدید پروانه کار
 • لغو و شرایط لغو پروانه کار
 • توزیع نسخه ها
 • پیوست
 • بسته آموزشی بخش ب:
 • انواع پروانه کار و کاربرد آنها
 • درخواست کار و گردش پروانه کار
 • تقاضا و درخواست
 • آماده سازی
 • تایید وضعیت موجود
 • تایید اعتبار در سایت
 • خاتمه پروانه کار
 • پروانه تکمیلی کار حفاری
 • پروانه تکلیمی ورود به فضاهای بسته
 • پروانه تکمیلی آزمایش تجهیزات
 • پروانه تکمیلی پرتونگاری
 • پروانه تکمیلی جداسازی/رفع جداسازی الکتریکی
 • پروانه تکمیلی غواصی
 • پروانه کار روزمره (MTS)
 • انیمیشن حادثه آتش سوزی پالایشگاه پنجم سال ۱۳۹۱
 • حادثه برق گرفتگی در پالایشگاه سوم پارس جنوبی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی