دوره آموزشی ایمنی آزمایشگاه:

یاد گرفتن اصول اولیه و الزامات انجام یک کار، از انجام و اتمام آن کار مهمتر است.در انجام آزمایشهای شیمی توجه به اصول ایمنی آزمایشگاه لازم و ضروری است. این اصول ایمنی در نحوه انجام آزمایش، کار با دستگاه و مواد شیمیایی و توانایی مقابله در برابر حوادث احتمالی خلاصه میشود.رعایت این نکات به تنهایی سلامت آزمایش کننده را تضمین نمی کند، اما احتمال بروز خطرات را به حداقل کاهش می دهد.در این دوره آموزشی به مباحثی از جمله استانداردهای ایمنی، مفهوم MSDS ، علائم هشدار دهنده، قوانین آزمایشگاهی، خطرات آزمایشگاهی ، ایمنی محیطی و حفاظت فردی  ، ایمنی شیشه آلات، نظافت و نظم در آزمایشگاه، دور ریختن ضایعات و کمکهای اولیه پرداخته شده است.

کد دوره

۶۵۰۰۱

مدت زمان دوره

بسته آموزشی ایمنی آموزشگاه: ۱:۱۰:۴۹

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی ایمنی آموزشگاه:
  • فصل اول: مقدمه
  • فصل دوم: استانداردهای ایمنی
  • فصل سوم: قوانین آزمایشگاهی
  • فصل چهارم: خطرات آزمایشگاهی
  • فصل پنجم: ایمنی محیطی و حفاظت فردی
  • فصل ششم: ایمنی شیشه آلات
  • فصل هفتم: نظافت و نظم در آزمایشگاه
  • فصل هشتم: دور ریختن ضایعات
  • فصل نهم: کمک های اولیه

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.