شناخت ابزار و قطعات امدادی، نصب و تجهیزات گازرسانی