دوره آموزشی مدیریت استرس:

در این دوره آموزشی به مقوله‌ی فشار و استرس، به صورت موجز و به نقش سازمان، به گونه‌ای بسط یافته، پرداخته می‌شود. همچنین مقوله‌ی استرس ، استرس متعادل، ‌فواید و ضایعات استرس و درگیری منابع انسانی، که در حقیقت سرمایه‌های سازمان‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. در ادامه‌ به عامل استرس‌زا و سیاهه‌ای از سایر عوامل پرداخته می‌شود. سپس محرک‌های منفی و مثبت در مقوله‌ی استرس مورد تحلیل قرار می‌گیرند و در نهایت ارزش مشاوره، در کاهش استرس، و روش های فردی و سازمانی مقابله با استرس مورد تأکید قرار می‌گیرد.

کد دوره

۹۰۲۸

مدت زمان دوره

بسته آموزشی مدیریت استرس: ۳:۰۸:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی مدیریت استرس:
  • فصل اول: با استرس آشنا شویم
  • فصل دوم: فرآیند تاثیر استرس بر بدن
  • فصل سوم: همه گیرشناسی و پیامدهای استرس
  • فصل چهارم: عوامل ایجاد استرس
  • فصل پنجم: روش های پیشگیری از استرس
  • فصل ششم: روش های غلبه بر استرس
  • فصل هفتم: روش های فردی مقابله با استرس
  • فصل هشتم: روش های سازمانی مقابله با استرس