مدیریت مبتنی بر شایستگی

بخشی از دوره:

چکیده دوره:

رسالت و مسئولیت نظام مدیریت منابع انسانی هر سازمانی جذب، به کارگماری، آموزش، توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی توانمند و شایسته به منظور دستیابی به اهداف سازمانی با بهره وری و و سودآوری لازم می باشد. از این رو موفقیت در مدیریت منابع انسانی منوط به تبین شایستگی های شغلی و سازمانی و رشد و تربیت کارکنان مبتنی بر آنها می باشد. این دوره آموزشی تلاش دارد با بیان مفاهیم اولیه مدیریت بر مبنای شایستگی اهمیت و ضرورت این مدل را تشریح و مارا با اصول اولیه این مدل آشنا نماید.

کد دوره

۱۳۰۱۲

مدت زمان دوره

۵ ساعت

سیلابس دوره

فصل اول: چالش های موجود در سازمان
فصل دوم: بهره وری سازمانی (کارکنان اثر بخش و غیر اثر بخش)
فصل سوم: فرهنگ و جو سازمانی
فصل چهارم: الزامات جاری سازی نظام شایستگی
فصل پنجم: پیش نیازهای مدیریت برمبنای شایستگی
فصل ششم : مراحل مدیریت برمبنای شایستگی
فصل هفتم: کاربردها و اهداف نظام مدیریت شایستگی
فصل هشتم: مفهوم و مشخصات شایستگی
فصل نهم: مدل های تدوین شایستگی (مدیریتی، تخصصی)

استاد دوره

دکتر ایرج سلطانی

نوع محتوای دوره

ویدئو – متن (استاندارد)

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی