دوره آموزشی مهارت های ارتباطی

ارتباط به حدی در زندگی انسان تحول ایجاد کرده که این دوره را عصر ارتباطات نام‌گذاری کرده‌اند. این دوره آموزشی مخصوص محل کار یا خانه نیست و محدود به شرایط خاص هم نمی‌شود. شما در هرجا باشید و هر موقعیتی که داشته باشیدیکی از مهارت‌های مهمی که در کمیت و کیفیت زندگی شما تأثیر دارد، مهارت‌های ارتباطی است.بنابراین با این دوره به عنوان یک دوره اساسی و تعیین کننده در زندگی خود برخورد کنید، زیرا حتی تصور این‌که ما بدون ارتباط با دیگران بتوانیم زندگی کنیم مشکل است.

کد دوره

۱۳۰۱۰

مدت زمان دوره

بسته آموزشی مهارت های ارتباطی: ۳:۱۲:۰۰

سیلابس دوره

  • بسته آموزشی مهارت های ارتباطی:
  • فصل اول: اصول و فنون مذاکره
  • فصل دوم: اهداف و انواع مختلف آن
  • فصل سوم: یادگیری انواع ارتباط
  • فصل چهارم: رابطه غیرکلامی
  • فصل پنجم: موانع ارتباطی
  • فصل ششم: عوامل موثر در ارتباط
  • فصل هفتم: مهارت های نفوذ در دیگران
  • فصل هشتم: روابط اجتماعی موفق