قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های اجرایی آن

دوره آموزشی  پولشوئی:

با توجه به آثار و تبعات جرائم پولشوئی و صدمات حاصل از آن که مستقیما نظام اقتصادی و به خصوص موسسات مالی و اعتباری به ویژه بانک ها را هدف میگیرد، ضرورت آشنایی با تعریف و تاریخچه انواع و اهداف پولشوئی  و در نهایت قوانین و مقررات مربوطه جهت مبارزه با سودجویان در این دوره آموزشی گنجانده شده است .

کد دوره

۱۴۱۴۲

مدت زمان دوره

بسته آموزشی پولشوئی (فصل اول):

۲:۱۸:۰۰

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی پولشوئی (فصل اول):
 • مقدمه
 • مفهوم و تعریف
 • تاریخچه پولشوئی
 • جرائم منشاء پولشوئی
 • بسته آموزشی پولشوئی (فصل دوم):
 • انواع پول نامشروع
 • ویژگی های جرم پولشوئی
 • انواع پولشوئی
 • اهداف پولشوئی
 • مراحل پولشوئی
 • بسته آموزشی پولشوئی (فصل سوم):
 • مشاغل مورد سوء استفاده و روش های پولشوئی
 • آثار و تبعات جرم پولشوئی
 • بسته آموزشی پولشوئی (فصل چهارم):
 • قوانین و مقررات مبارزه با پولشوئی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.