دوره آموزشی کلیات ایمنی بخش (۱و۲):

از آنجا که ایمنی در اولویت انجام فعالیت های صنعتی قرار دارد،بدین منظور در این دوره آموزشی با تعاریف و مفاهیم بنیادی همچون آشنایی با فرهنگ ایمنی و انواع خطر،همچنین علائم هشدار دهنده و تجهیزات،تست ها،دستورالعمل ها و سایر مواردی که الزام است در هرگونه فعالیت تعمیراتی و بهره برداری در شرایط مختلف کاری در واحدهای صنعتی رعایت شود آشنا خواهیم شد.امید بر این است که با فراگیری چنین دوره هایی در حوزه ایمنی، حداقل حوادث را داشته باشیم.

کد دوره

۲۱۰۰۸-۲۱۰۰۱-۲۱۰۰۲

مدت زمان دوره

بسته آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش اول):۴:۰۵:۱۴ 

بسته آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش دوم):۱:۲۵:۰۰ 

سیلابس دوره

 • بسته آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش اول):
 • فصل اول: آشنایی با فرهنگ ایمنی
 • فصل دوم: آشنایی با انواع خطر
 • فصل سوم: آشنایی با علائم هشدار و ایمنی
 • فصل چهارم: برگه اطلاعات ایمنی مواد
 • فصل پنجم: تجهیزات حفاظت فردی
 • فصل ششم: تجهیزات اعلام و اطفاء حریق
 • فصل هفتم: دستورالعمل های کاری
 • فصل هشتم: ایمنی کار با مواد شیمیایی
 • فصل نهم: تست گاز
 • فصل دهم: ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری
 • بسته آموزشی آشنایی با کلیات ایمنی (بخش دوم):
 • فصل اول: ایزولاسیون
 • فصل دوم: پاکسازی و خنثی سازی
 • فصل سوم: مجوزهای کاری

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی