دوره آموزشی CCNA:

دوره آموزشی CCNa – CISCO Certified Network Associate در رابطه با مهارت فنی در نصب و تنظیمات و راه بری شبکه های LAN & WAN و نیز ارتباطات شبکه های کوچک (۱۰۰ نود و کمتر) از جملهRip V.2, VLANs, IP RIP, Frame Relay , Serial, EIGRP, Access List, Ethernet می باشدو این دوره آموزش از چهاربخش Network+, Subnetting, ICND, ICND 2, برای کارکنان شاغل در بخش IT تهیه و بر روی سامانه قرار گرفته است.

کد دوره

۳۷۰۱۱

مدت زمان دوره

بسته آموزشی CCNA)1):

۵:۲۳:۰۹

بسته آموزشی CCNA)2):

۶:۰۰:۵۱

بسته آموزشی CCNA)3):

۵:۰۱:۵۷

سیلابس دوره

بسته آموزشی CCNA)1):
بخش چهارم ICND ONe:
فصل اول: مفاهیم پایه سیسکو
فصل دوم: پیکربندی سوییچ های سیسکو
فصل سوم: رفع عیب سوییچ های سیسکو
فصل چهارم: ابزارهای گرافیکی مدیریت سوییچ ها
فصل پنجم: شبکه های بیسیم
فصل ششم: آشنایی با انواع روترهای سیسکو
فصل هفتم: آشنایی با پروتکل های مسیریابی
فصل هشتم: رفع عیب پروتکل های مسیریابی
فصل نهم: شبکه های WAN
بسته آموزشی CCNA)2):
بخش پنجم ICND TWO:
فصل اول: پیکربندی VLaN
فصل دوم: پیکربندی VTP
فصل سوم: پیکربندی STP
فصل چهارم: پیکربندی Eterchannel
فصل پنجم: پیکربندی RSTP
فصل ششم: رفع عیب سوئیچینگ
فصل هفتم: مسیریابی ایستا
فصل هشتم: خلاصه سازی مسیریابی
فصل نهم: پیکربندی ACL
فصل دهم: رفع عیب مسیریابی
فصل یازدهم: پروتکل های مسیریابی
فصل دوازدهم: پروتکل های مسیریابی OSPF
فصل سیزدهم: پروتکل های مسیریابی EIGRP
فصل چهاردهم: رفع عیب پروتکل های مسیریابی
فصل پانزدهم: ارتباطات WAN
فصل شانزدهم: آشنایی با VPN
فصل هفدهم: پیکربندی NAT
فصل هجدهم: نسخه ۶ آی-پی

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.