دوره بازرسی جوش به روش چشمی:

بازرسی چشمی (sual test) یا VT معمول ترین نوع تست های غیر مخرب است. این روش ساده دارای کاربرد آسان و سریع است و معمولا با قیمت تمام شده پایین انجام می شود. هرچند که یک قطعه توسط روش های دیگر NTD تست شود، یک بازرسی چشمی باید روی قطعه انجام گردد. این کار می تواند عیوب سطحی بزرگ را شناسایی کرده و بلافاصله قطعه را رد کند و ب طبع آن در زمان و هزینه صرفه جویی کند.

کد دوره

۲۷۴۰۵-۲۷۴۰۶

مدت زمان دوره

بسته آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی(VT): 9:34:02

سیلابس دوره

بسته آموزشی بازرسی جوش به روش چشمی(VT):
فصل اول:مقدمه
فصل دوم: شرایط نورپردازی
فصل سوم: عوامل موثردر آزمایش بازرسی چشمی
فصل چهارم: ساختار چشم انسان
فصل پنجم: انواع اتصالات
فصل ششم: انواع لبه سازی ها
فصل هفتم: انواع جوش
فصل هشتم: علایم جوشکاری
فصل نهم: موقعیت های جوش
فصل دهم: تجهیزات بازرسی چشمی
فصل یازدهم: انواع گیج های جوش
فصل دوازدهم: انواع گیج های جوش بخش عملی
فصل سیزدهم: روش های جوش قوسی
فصل چهاردهم: شناخت عیوب جوش
فصل پانزدهم: شناخت عیوب جوش بخش عملی
فصل شانزدهم: آزمایشات غیر مخرب
فصل هفدهم: شیرها (Vahves)
فصل هجدهم: استاندارد دستورالعمل های جوشکاری

در صورتی که در این درس ثبت نام شده اید، وارد سامانه شوید.

سایر دوره های آموزشی پیشنهادی