روانشناسی ورزش و عوامل انگیزشی آن در شرایط بحرانیدوره آموزشی روانشناسی ورزش و عوامل انگیزشی آن در شرایط بحرانی:

روانشناسی ورزش به ما کمک میکند تا بتوانیم رفتار ورزشکار را پیش بینی کنیم. عملکرد هر فرد تحت تآثیر عوامل روانشناختی و زیست شناختی متعدد می تواند بسیار متغیر باشد امروزه بسیاری از روانشناسان ورزش تا اندازه زیادی به صورت تخصصی عمل می کنند. برای مثال برخی از روانشناسان ممکن است در حوزه انگیزش تخصص پیدا کنند و در حوزه انگیزش به پژوهش بپردازند. مربیان را در حوزه انگیزش آموزش می دهند و احتمالا در زمینه بهبود انگیزش به ورزشکاران کمک کنند.

مدت زمان دوره

مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی: ۰۰:۱۳:۳۰

انسان در عصر جدید، سبک زندگی ماشینی، کارکردهای مثبت ورزش: ۰۰:۰۵:۱۱

اثرات مثبت ورزش بر روی انسان در زمان ویروس کرونا: ۰۰:۱۱:۰۲

نظریه هایی که در باب ورزش کودکان باید در نظر گرفته شود: ۰۰:۱۲:۵۰

اصول هدف گزینی برای ورزش کودکان: ۰۰:۰۹:۴۶

برانگیختگی در کودکان نظریه U وارونه: ۰۰:۰۵:۵۲

مدت زمان مجموع کل دوره: ۰۰:۵۸:۱۴

تعداد ویدئوها و اسلایدهای آموزشی:‌ ۶

سیلابس دوره

روانشناسی ورزش و عوامل انگیزشی آن در شرایط بحرانی:

  • فصل اول: مقدمه ای بر روانشناسی ورزشی
  • فصل دوم: انسان در عصر جدید، سبک زندگی ماشینی، کارکردهای مثبت ورزش
  • فصل سوم: اثرات مثبت ورزش بر روی انسان در زمان ویروس کرونا
  • فصل چهارم: نظریه هایی که در باب ورزش کودکان باید در نظر گرفته شود
  • فصل پنجم: اصول هدف گزینی برای ورزش کودکان
  • فصل ششم: برانگیختگی در کودکان نظریه U وارونه